MANAGEMENT IDEJ – pospeševanje inovativne dejavnosti zaposlenih

Cilj uvedbe sodobnega managementa idej (MI) je zagotoviti vključevanje čim večjega števila zaposlenih v proces reševanja problemov, kjer bi s svojo kreativnostjo, znanjem in sposobnostjo prispevali k uspešnim rešitvam. Uspešna uvedba managementa idej zahteva namreč korenito spremembo razmišljanja in ravnanja zaposlenih na vseh nivojih in temu ustrezno prilagoditev celotne organizacije podjetja.

Projekt uvedbe managementa idej poteka v več fazah:

 • Predstavitev osnovnega koncepta managementa idej vodstvu podjetja.
 • Definiranje ključnih procesov in oblikovanje pravilnika managmenta idej. Oblikovan model naj bi skladno z obstoječimi standardi omogočal čim bolj razumljivo in enostavno upravljanje s celovitim inovacijskim procesom; od ideje do realizacije in nagrad, zagotavljal transparentnost in hitro realizacijo idej. V sklopu tega koraka se izdela tudi priročnik invencijsko-inovacijske dejavnosti za vodilne in vodstvene delavce.
  • Oblikovanje modela managementa idej; kaj želimo doseči.
  • Analiza možnih ovir pri uvedbi in izvajanju managementa idej.
  • Definiranje vrst idej za izboljšave.
  • Definiranje vloge neposrednega vodje v MI (pristojnosti in odgovornosti).
  • Možnosti glede:
   • načina zbiranja predlogov,
   • načina vrednotenja (kdo, kako, s kakšnimi pooblastili, ipd.),
   • sistema nagrajevanja in vrst nagrad.
  • Oblikovanje načina reševanja spornih odločitev – kdo, kdaj, kako.
 • Določitev strukture ciljev in motiviranje zaposlenih. Vključuje postavitev ciljev, kriterijev in meril na osnovi uravnoteženih kazalnikov. Preuči se način integracije MI v sistem nagrajevanja.
 • Analiza ovir ter uvedba korektivnih ukrepov. Analiza prvih kazalcev uspešnosti sistema. Ugotavljanje morebitnih problemov in načrtovanje ustreznih korektivnih ukrepov.

Delo poteka pretežno v obliki delavnic. Udeležence sestavljajo sodelavci naročnika, izvajalec opravlja funkcijo moderatorja in svetovalca. Naročnik določi vodjo tima (koordinatorja), ki je sodelavec naročnika. Ta v sodelovanju s strokovnjaki izvajalca usklajuje naloge in skrbi, da so v dogovorjenih terminih opravljene naloge, ki jih morajo opraviti sodelavci ali službe naročnika.