REFA usposabljanja in programi


REFA usposabljanja in programi, osnovni tečaj REFA, normiranje, normiranje II, PPS - planiranje in krmiljenje proizvodnje, ergonomija, oblikovanje dela.

Osnovni tečaj REFA

Seminar zajema ključne REFA kompetence, ki omogočajo sistematično in učinkovito optimiranje proizvodnje in proizvodnih procesov. Danes zaradi kompleksnosti proizvodnih procesov vodstveni in strokovni sodelavci potrebujejo znanja iz različnih področjih in disciplin. Pomembno je tako znanje na področju sodobne organizacije dela, prilagojene tipu proizvodnje in zahtevam tržišča, kot tudi ustrezna komunikacija in vodenje. Nujno je poznavanje različnih metod in orodij, ki omogočajo analizo procesov, oblikovanje delovnih sistemov, izboljšave iz ergonomskega vidika, iskanje inovativnih rešitev, strokovne določitve normativov, kalkulacije ipd.

Normiranje

Smiseln izkoristek delovnega časa zaposlenih je tesno povezan s sistematičnim oblikovanjem strukture delovnega časa oz. določitvijo »dodatnih in produktivnih časov« v proizvodnji. Podjetja, ki ne posvečajo dovolj pozornosti normiranim časom imajo praviloma slabši izkoristek virov; človek, stroj, material in informacije. Z večanjem raznolikosti produktov in manjšanjem serij prihajajo te pomanjkljivosti še bolj do izraza. Optimiranje proizvodnje, kjer ni objektivnih časovnih normativov, praviloma ne daje optimalnih rezultatov, saj ne temelji na kvalificiranih podatkih in zato tudi ni mogoče zaznati vseh rezerv v produktivnosti. Izkušnje kažejo, da je urejenost proizvodnje pogosto tesno povezana z delujočim sistemom normiranja. Normirani časi so neobhodni tako za planiranje in vodenje proizvodnje, kot tudi za pripravo točnih pred in pokalkulacij.

Normiranje II. - nadaljevanje

Nove tehnologije in kompleksnost proizvodnih procesov (pogoji dela, sodobni organizacijski modeli ipd.) zahtevajo poglobljeno znanje tudi na področju študija dela in časa. Da bi lahko čim bolje ugotovili in izkoristili tudi »skrite« notranje rezerve v proizvodnji, je potrebna uporaba različnih strokovnih metod, orodij in pristopov iz področja študija dela. Optimalen izkoristek delovnega časa je tesno povezan s sistematičnim oblikovanjem strukture delovnega časa oz. natančno določitvijo »dodatnih in produktivnih časov« v proizvodnji.

Usposabljanje vodij proizvodnih enot

Vodje v proizvodnji lahko bistveno prispevajo k povečanju učinkovitosti proizvodnje in zniževanju stroškov. Imajo neposreden vpliv na razpoloženje in motivacijo podrejenih sodelavcev za boljše delo. Ob stalnem spremljanju proizvodnje, lahko vodje s sodelavci zaznajo pomanjkljivosti v organizaciji dela, izkoristku delovnega časa, oblikovanju delovnih mest, materialnem toku itd. Zato vodje, razen ozko strokovnega tehničnega znanja, ki ga pridobijo na ustreznih šolah, potrebujejo tudi znanja iz področja priprav in organizacije dela, racionalizacije proizvodnje, zniževanja stroškov, dviganja kakovosti, dela z ljudmi, vodenja, motivacije, metod reševanja problemov ipd. Vsa ta znanja jim omogočajo uspešnejše opravljanje dela, predvsem pa doseganje večje učinkovitosti.

Planiranje in krmiljenje proizvodnje - PPS

Učinkovito povezovanje in obvladovanje procesa od naročila do izdobave danes, zaradi spremenjenih pogojev za mnoga podjetja, predstavlja velik izziv. Kako lahko skrajšamo pretočne čase in zagotovimo dober izkoristek vseh virov? Usklajeno delovanje brez večjih prekinitev ali zastojev procesa je mogoče doseči z uporabo ustreznih pristopov in metod, ki nam omogočajo vzpostavitev stabilnega sistema planiranja in krmiljenja, kjer tudi vrinjena naročila in nujni delovni nalogi ne povzročajo zamika terminov in obsežnih koordinacijskih aktivnosti.

Metode za dvig produktivnosti

Zaradi prednosti, kot so boljše izkoriščanje strojev, manj zastojev in izgub, večja produktivnost, večje zadovoljstvo zaposlenih, hitrejši prenos znanja itd., je uporaba različnih metod in orodij v sodobni proizvodnji nujna. Katere so v praksi najpogosteje uporabljene metode in orodja? Kakšne so njihove prednosti in slabosti? Kaj je cilj posamezne metode? Kako uporabiti posamezno metodo oz. orodje? Katere predpogoje zahteva uvedba metode? Vse to so vprašanja, na katera bomo poskušali odgovoriti v tem seminarju.

Izdelava: ORG. TEND d.o.o.

TEST SLO