MEDNARODNO CERTIFICIRAN REFA STROKOVNJAK ZA PROIZVODNJO


Digitalizacija je aktualen trend, vendar so predpogoj stabilni in vitki procesi, kar pa marsikateremu podjetju manjka. Še več: pogosto situacija ni dovolj pregledna, da bi sploh lahko izvajali optimizacijske ukrepe v smeri vitke proizvodnje. Najprej je treba izgraditi dobre temelje in transparentnost – s sistematičnim zbiranjem in vrednotenjem podatkov. Le tako je mogoče prepoznati ozka grla, šibke točke in izgube, jih ovrednotiti ter z ustreznimi metodami uvesti nujno potrebne izboljšave. Šele nato ima digitalizacija in razvoj v smeri industrije 4.0 res smisel.

Cilji seminarja 

Z udeležbo na usposabljanju, ki je v industrijskih krogih zelo cenjeno, boste:

 • razvili metodično sposobnost za analizo, oblikovanje in optimizacijo delovnih mest ter kompleksnih proizvodnih procesov,
 • spoznali praktične metode in tehnike industrijskega inženiringa za:
 • oblikovanje dela in delovnih mest,
 • organizacijo in racionalizacijo proizvodnje oz. posameznih procesov,
 • skrajševanje pretočnih časov,
 • oblikovanje materialnih ter informacijskih tokov …
 • vedeli, kako razvrščati delo in oblikovati ergonomska delovna mesta, ter poznali vpliv na produktivnost in stroške,
 • obvladali ključne naloge proizvodnega tehnologa (načrtovanje in realizacija učinkovitih procesov, koordinacija različnih služb …),
 • uspešno reševali nesporazume ali konflikte med zaposlenimi,
 • obvladovali izzive digitalizacije v proizvodnji in tranzicije v smeri industrije 4.0 …

Komu je seminar namenjen?

Izobraževanje je namenjeno vodstvenim delavcem v proizvodnji, tehnologom, procesnim inženirjem, vodjem kakovosti, planerjem, analitikom, sodelavcem v organizacijskih oddelkih in v pripravi dela, vodjem enot ipd.

Vsebina seminarja 

 • Modul 1: Vodenje, motivacija in komunikacija
 • Modul 2: REFA oblikovanje dela, uporabna industrijska ergonomija
 • Modul 3: Ugotavljanje podatkov, metode NORMIRANJA, Industrija 4.0
 • Modul 4: Sistemi vnaprej določenih časov (Workfactor, MTM)
 • Modul 5: Metode za dvig produktivnosti
 • Modul 6: Planiranje in krmiljenje proizvodnje
 • Modul 7: Analiza vrednosti (Value analysis) 
 • Modul 8: Osnove stroškovnega računa za tehnike 

Potek seminarja

MODUL 1:

 

Vodenje, motivacija in komunikacija

 

o             upravljanje s spremembami

o             verbalna in neverbalna komunikacija

o             komunikacija na delovnem mestu in v skupini

o             asertivna komunikacija

o             najpogostejši izzivi pri komuniciranju s sodelavci

o             vodenje; kaj pričakuje od vodje podjetje in kaj sodelavci

o             kompetence dobrega vodje

o             situacijsko vodenje

o             kaj je motivacija

o             kako motivirati brez denarja, razvijanje pripadnosti podjetju 

o             kdaj so konflikti vzpodbuda in kdaj problem

o             reševanje konfliktov po metodi brez poraženca

o             industrijska pedagogika

o             kako hitro in učinkovito usposobiti sodelavce za doseganje želenih rezultatov

o             kako opolnomočiti zaposlene

 

MODUL 2:

 

REFA oblikovanje dela, uporabna industrijska ergonomija,

 

o             proizvodni principi in načela

o             inženirski pristop v praksi pri oblikovanju dela in delovnih mest

o             oblikovanje delovnega procesa,

o             hitra ergonomska analiza delovnega mesta,

o             10 smernic za iskanje ergonomskih problemov

o             kvantitativna in kvalitativna ergonomska analiza

o             razvrstitev ergonomskih problemov glede na težo problema in morebitne posledice,

o             rizični faktorji v ergonomiji, fizični stresorji

o             proces stalnih izboljšav v luči ergonomije

 

MODUL 3:

 

REFA zbiranje podatkov, metode NORMIRANJA, Industrija 4.0

 

o             analiza in sinteza; vrste potekov, vrste časov,

o             analiza šibkih točk v proizvodnji – multimomentna študija

o             pregled strukture časa delovnega dne

o             sodobni in tradicionalni načini za ugotavljanje časovnih podatkov

o             stopnja učinka, kako jo določamo

o             orodja za določanje predvidenih in dejanskih časov; kronologija ter vloga digitalizacije

o             razdelilni čas, vrste ter pomen

o             sodobni ERP sistemi in časi po REFA: povezava, uporaba in zahteve

o             posebni primeri: linija, delo na več delovnih mestih, množična strežba

o             časovni podatki in povezava z industrijo 4.0 – trendi in pasti; uporaba digitalnega dvojčka

MODUL 4:

 

Sistemi vnaprej določenih časov (Workfactor, MTM)

 

 

o             Razvoj sistemov vnaprej določenih časov

o             Standardizacija dela in delovnih priprav

o             Izvedba analiz s pomočjo MTM,

o             Osnovni gibi MTM 1:

o             Seči – R, Prijeti – G, Prenesti – M, Sestaviti – P, Spustiti – RL

o             Dodatni osnovni gibi; stisniti (AP), vrteti(T), ločiti (D), zamik pogleda (ET), kontrolirati (EF)

o             Gibi s stopalom (FM), nogo (LM) in različni gibi telesa (SS, TBC, B, S, KOK, SIT, …)

o             Kombinirani, sočasni in kompleksni gibi

o             Možnosti in primeri racionalizacij s pomočjo MTM

o             Vaje i praktični primeri – 50% časa

 

MODUL 5:

 

Metode za dvig produktivnosti

 

 

o             pregled v praksi najpogosteje uporabljenih metod

o             metode za analizo procesov, tehnike in metode za analizo vzrokov problemov,

o             metode za iskanje in vrednotenje rešitev,

o             analiza učinkovitosti procesov in delovnih potekov,

o             sistematično reševanje problemov v timih,

o             izbira primernih metod glede na vrsto proizvodnje,

o             KVP/KAIZEN, inovativno reševanje problemov,

o             organizacija in izvedba LEAN delavnic 

o             rokovnik, načini zagotavljana doslednosti realizacije

o             praktični pristopi pri optimizaciji proizvodnih procesov

o             primeri iz prakse

 

MODUL 6:

 

Planiranje in krmiljenje proizvodnje, skrajševanje pretočnih časov

 

 

o             osnove planiranja in krmiljenje proizvodnje – različne strategije,

o             sodobni pristopi in njihove omejitve; JIT, KANBAN, SCM, itd

o             krmiljenje proizvodnje, pravila za določevanje prioritet

o             ugotavljanje pretočnih časov,

o             praktični pristopi za zmanjšanje pretočnih časov,

o             terminiranje delovnih nalogov; vrste, metode,

o             upravljanje z materiali in s kapacitetami,

o             izračun zasedenosti kapacitet, planskega faktorja

 

MODUL 7:

 

Analiza vrednosti (VA) kot orodje za optimizacijo stroškov h kupcu usmerjenega izdelka

 

 

o             Osnovni pojmi

o             6-stopenjska sistematika dela

o             Načrt izvedbe

o             Zbiranje podatkov

o             Analizira funkcij in stroškov, postavitev ciljev

o             Iskanje variantnih rešitev

o             Ovrednotenje idej

o             Izbira optimalne rešitve

o             Vključevanje metod ustvarjalnosti in inovativnosti

 

 

MODUL 8:

Osnove stroškovnega računa za tehnike

 

 

o             osnovni pojmi

o             vse v podjetju stane, na kaj lahko vplivamo

o             stroškovna mesta; stroškovne vrste; stroškovni nosilci

o             polni in delni stroškovni račun - kalkulacija

o             direktni in splošni stroški, fiksni ter variabilni stroški

o             izračun ure stroja ter strošek delovnega mesta

o             vrednotenje oblikovanih ukrepov in alternativ (izračun smiselnosti racionalizacij)

 

Trajanje programa, organizacija in cena

Izobraževanje za mednarodni REFA certifikat traja skupaj 20 dni (16 dni v živo in 4 dni online) in je razdeljeno v 8 sklopov.

Po zaključku predavanj udeležnci opravljajo zaključni izpit, ki je podlaga za izdajo certifikata.

Delavnice so izvedene v živo v Ljubljani (Območna Obrtno-Podjetniška zbornica Ljubljana Šiška), nekateri vsebine tudi preko spletne platforme Zoom (razvidno na urniku) in potekajo od 9.00 do 15.00.

Vaša investicija v znanje znaša 3.400 EUR + DDV. 

Izdelava: ORG. TEND d.o.o.