Osnovni tečaj REFA


Seminar zajema ključne REFA kompetence, ki omogočajo sistematično in učinkovito optimiranje proizvodnje in proizvodnih procesov. Danes zaradi kompleksnosti proizvodnih procesov vodstveni in strokovni sodelavci potrebujejo znanja iz različnih področjih in disciplin. Pomembno je tako znanje na področju sodobne organizacije dela, prilagojene tipu proizvodnje in zahtevam tržišča, kot tudi ustrezna komunikacija in vodenje. Nujno je poznavanje različnih metod in orodij, ki omogočajo analizo procesov, oblikovanje delovnih sistemov, izboljšave iz ergonomskega vidika, iskanje inovativnih rešitev, strokovne določitve normativov, kalkulacije ipd.

 

Cilji seminarja

Spoznati orodja za celovito analizo in optimiranje delovnega procesa, delovnega mesta, pretoka materiala, pogoje za uspešno in racionalno oblikovanje dela, ki so povezani z motivacijo, ergonomijo, timskim delom, merjenjem časa in ugotavljanjem stroškov.
Udeleženci se bodo seznanili z oblikovanjem in študijem dela v delovnih procesih, analizo in oblikovanjem izdelka, spoznali bodo metode za racionalizacijo dela, za ugotavljanje in zniževanje stroškov ipd.

Komu je seminar namenjen

Seminar je namenjen vodstvenim delavcem v proizvodnji, tehnologom, analitikom, planerjem, sodelavcem v razvoju, itd.

Vsebina seminarja

  • osnovni pojmi študija dela,
  • metode REFA za oblikovanje dela,
  • uporabna industrijska ergonomija,
  • vodenje, delovna pedagogika,
  • analiza in sinteza delovnih potekov,
  • zajemanje in upravljanje podatkov v proizvodnji,
  • normiranje – merjenje časa, stopnja učinka,
  • metode in orodja za dviganje produktivnosti,
  • spodbujanje inovativnosti / inovativno reševanje problemov,
  • stroškovni račun.

Potek seminarja

Osnovni tečaj REFA je praviloma sestavljen iz 6 sklopov po 2 dni (6X2). V primeru, da se seminar izvaja in-house, se organizacija lahko prilagodi željam naročnika. Po zaključenem seminarju udeleženci prejmejo REFA certifikat za opravljen seminar.

Sklop 1: Organizacija dela, motivacija in komunikacija, metode reševanja konfliktov

Dan 1: metode REFA, motivacija in komunikacija (specifično v proizvodnem področju)
Dan 2: metode reševanja konfliktov, vodenje

Sklop 2: Metode za dvigovanje produktivnosti Dan 1: delo v timu, procesna organizacija, analiza delovnega sistema, 5S,
Dan 2: KVP, SMED, menadžment idej
Sklop 3: Normiranje, I. del Dan 1: Uvod v normiranje
Dan 2: Metodologija snemanja po REFA, praksa
Sklop 4: Normiranje, II. del Dan 1: Praktično delo
Dan 2: Ostale metode za določanje časa
Sklop 5: Ergonomija, planiranje in krmiljenje proizvodnje Dan 1: Ergonomija v proizvodnji
Dan 2: Planiranje in krmiljenje proizvodnje, skrajševanje pretočnih časov
Sklop 6: Stroški za tehnike Dan 1: Osnove straškovnega računa, izračun ure stroja,
Dan 2: Izračun smiselnosti racionalizacij

 

Izdelava: ORG. TEND d.o.o.