Usposabljanje vodij proizvodnih enot


Vodje v proizvodnji lahko bistveno prispevajo k povečanju učinkovitosti proizvodnje in zniževanju stroškov. Imajo neposreden vpliv na razpoloženje in motivacijo podrejenih sodelavcev za boljše delo. Ob stalnem spremljanju proizvodnje, lahko vodje s sodelavci zaznajo pomanjkljivosti v organizaciji dela, izkoristku delovnega časa, oblikovanju delovnih mest, materialnem toku itd. Zato vodje, razen ozko strokovnega tehničnega znanja, ki ga pridobijo na ustreznih šolah, potrebujejo tudi znanja iz področja priprav in organizacije dela, racionalizacije proizvodnje, zniževanja stroškov, dviganja kakovosti, dela z ljudmi, vodenja, motivacije, metod reševanja problemov ipd. Vsa ta znanja jim omogočajo uspešnejše opravljanje dela, predvsem pa doseganje večje učinkovitosti.

 

Cilji seminarja

Udeleženci bodo na praktičnih primerih spoznali sodobno vlogo vodje v proizvodnji, najpogostejše napake v komunikaciji s sodelavci, možnosti, ki jih imajo vodje pri motivaciji sodelavcev ipd. Prav tako bomo obravnavali različne pristope pri organizaciji dela, metode za racionalizacijo, metode oblikovanja dela in krmiljenja proizvodnje. Pridobljeno uporabno znanje bo vodjem olajšalo obvladovanje proizvodne in omogočalo uspešnejše delo s sodelavci in nadrejenimi.

Komu je seminar namenjen

Usposabljanje je namenjeno vodstvenim in strokovnim delavcem v proizvodnji. To so vodje proizvodnih enot in sodelavci v strokovnih službah, ki pripravljajo in vodijo proizvodnjo (tehnologija, priprava dela ipd.).

Vsebina seminarja:

  •  upravljanje s človeškimi viri v proizvodnji,
  •  oblikovanje dela in delovnih mest, oblikovanje materialnih tokov,
  •  metode za dviganje produktivnosti; pregled nabora metod, tehnik in orodij, ki se v praksi najpogosteje uporabljajo,
  •  osnove upravljanja podatkov v proizvodnji,
  •  planiranje in krmiljenje proizvodnje.

Potek seminarja

Seminar USPOSABLJANJE VODIJ PROIZVODNIH ENOT se praviloma izvaja v 3 sklopih po 2 dni. V primeru, da se seminar izvaja in-house, se organizacija lahko prilagodi željam naročnika. Po zaključeni delavnici udeleženci prejmejo REFA certifikat.

Sklop 1: Organizacija dela, motivacija in komunikacija, metode reševanja konfliktov Dan 1: metode REFA, motivacija in komunikacija (specifično v proizvodnem področju)
Dan 2: metode reševanja konfliktov, vodenje
Sklop 2: Metode za dvigovanje produktivnosti, ergonomija Dan 1: delo v timu, 5S, KVP, SMED, menadžment idej
Dan 2: Ergonomija v industriji
Sklop 3: Osnove normiranja, planiranje in krmiljenje proizvodnje Dan 1: Osnove normiranja, pregled metod in pristopov
Dan 2: Planiranje in krmiljenje proizvodnje, skrajševanje pretočnih časov

Izdelava: ORG. TEND d.o.o.