Komunikacija, motivacija in reševanje konfliktov


Delo z ljudmi je pomembna naloga, saj ima neposreden vpliv na učinkovitost organizacije dela, krmiljenje proizvodnje, dosledno izvajanje racionalizacijskih procesov ipd. Poudarek bo predvsem na obravnavi nalog vodje, še posebej pri ustvarjanju ugodnega vzdušja med zaposlenimi, nematerialnem motiviranju sodelavcev, pri ravnanju v situacijah, ko se pojavi nezadovoljstvo, kako preprečevati konfliktne situacije in kako jih reševati, ko se pojavijo, kako vpliva njihovo razpoloženje in ravnanje na vzdušje v skupini, itd. Izpostavljen bo pomen pripadnosti podjetju, zakaj je včasih potrebno narediti tudi kaj več, kot je običajno, kako pomembna je inovativnost vseh zaposlenih in kako nanjo vpliva odnos vodij. Govorili bomo o njihovem odnosu do podrejenih, poseben poudarek pa bo namenjen spreminjanju vedenjskih vzorcev.

Cilji seminarja

Vodstveni delavci bodo poglobili znanja iz področja izboljšanja medsebojnih odnosov in motivacije sodelavcev, predvsem z boljšo komunikacijo in boljšim razumevanjem čustev, razmišljanja in reakcij sodelavcev. Spoznali bodo osnove različnih teorij o medsebojnih odnosih in komunikaciji, kot so teorija izbire, neurolingvistično programiranje ipd., predvsem pa bodo na praktičnih, življenjskih primerih iskali najustreznejše rešitve zagat, v katerih se ljudje pogosto znajdemo.

Komu je seminar namenjen

Seminar je namenjen vsem nivojem vodstvenih delavcev v podjetju in strokovnim delavcem v proizvodnji in strokovnih službah.

Vsebina seminarja

 •  vodenje – odgovorna naloga,
 •  kaj pričakuje od vodje podjetje in kaj sodelavci,
 •  občutek pripadnosti podjetju in kako jo doživljajo delavci v proizvodnji,
 •  naloge vodje v proizvodnji,
 •  povečanje pripravljenosti na spremembe in uvajanje sprememb,
 •  motivacija zaposlenih; osnovne potrebe in občutki, kaj motivira in kaj demotivira, kako motivirati brez denarja,
 •  komunikacija na delovnem mestu,
 •  verbalna in neverbalna komunikacija,
 •  komunikacija v skupini,
 •  najpogostejše ovire pri komuniciranju,
 •  vrste konfliktov,
 •  reševanje konflikta brez poraženca.

Potek seminarja

Seminar MOTIVACIJA, KOMUNIKACIJA IN REŠEVANJE KONFLIKTOV se praviloma izvede v enem sklopu po 2 dni. V primeru, da se seminar izvaja in-house, se organizacija lahko prilagodi željam naročnika. Po zaključenem seminarju udeleženci prejmejo potrdilo o zaključku.

Sklop 1: Komunikacija, motivacija in reševanje konfliktov Dan 1: metode REFA, motivacija in komunikacija (specifično v proizvodnem področju),
Dan 2: metode reševanja konfliktov, vodenje

Izdelava: ORG. TEND d.o.o.