Uporabna industrijska ergonomija


Neupoštevanje ergonomskih principov je zelo pogost vzrok za nastanek poklicnih bolezni, nedoseganje rezultatov in nemotiviranost delavcev. Pravilno ergonomsko oblikovana delovna mesta kratkoročno neposredno vplivajo na produktivnost dolgoročno pa lahko vplivajo na omejitve pri opravljanju določenih del ali celo nezmožnost opravljanja le-teh. Staranje prebivalstva daje dodatno težo pomenu strokovnega oblikovanja dela in delovnih mest na lestvici prioritetnih nalog proizvodnega podjetja. Samo podjetja, ki bodo sposobna zagotoviti in ohraniti zmožnost doseganja predpisane produktivnosti tudi starejšim delavcem, bodo lahko zagotovila prilagodljivost neodvisno od dogajanja na socialnem trgu in sprememb na sicer togem področju delovne zakonodaje.

Cilji seminarja

Udeleženci bodo na praktičnih primerih spoznali metode hitrega prepoznavanja ergonomskih problemov. Seznanili se bodo s sistematiko prepoznavanja dejavnikov tveganja za nastanek t.i. delovno pogojenih mišično skeletnih disfunkcij, ki najpogosteje vplivajo na omejitev delovnih sposobnosti. S pomočjo vaj se bodo usposobili za samostojno izvajanje hitre ergonomske analize, zaznavanje problematičnih točk in njihovo reševanje. Udeleženci bodo spoznali osnove antropometrije, biomehanike in druge pomembne faktorje, ki vplivajo na učinkovitost, ugodno počutje in zdravje delavcev v proizvodnji.

Komu je seminar namenjen

Seminar je namenjen vodilnim delavcem v podjetju, vodstvenim in strokovnim delavcem v proizvodnji in strokovnih službah.

Vsebina seminarja

 •  osnove ergonomije – oblikovanje človeku primernega dela,
 •  uporaba ergonomije, upravljanje s tveganji,
 •  inženirski pristop v praksi pri oblikovanju dela in delovnih mest,
 •  rizični faktorji v ergonomiji, fizični stresorji,
 •  hitra ergonomska analiza delovnega mesta,
 •  10 smernic za iskanje ergonomskih problemov,
 •  količinska in kvalitativna ergonomska analiza,
 •  razvrstitev ergonomskih problemov glede na težo problema in morebitne posledice,
 •  proces stalnih izboljšav v luči ergonomije,
 •  prenos znanja in dobrih praks v podjetju,
 •  praktične vaje.

Potek seminarja

Seminar UPORABNA INDUSTRIJSKA ERGONOMIJA se praviloma izvede v enem sklopu po 2 dni. V primeru, da se seminar izvaja in-house, se organizacija lahko prilagodi željam naročnika. Po zaključenem seminarju udeleženci prejmejo potrdilo.

Sklop 1: Uporabna industrijska ergonomija iz prakse

Dan 1: Teoretični dan ergonomije, metode za razpoznavanje ergonomskih problemov
Dan 2: Praktične vaje

 

Izdelava: ORG. TEND d.o.o.